Shell Tellus S3 M 100 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Tellus S3 M 100

Shell Tellus S3 M 100

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧135,22
Kaina su nuolaida
鈧135,22
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Tellus S 100.

Shell Tellus S3 M聽 - tai labai geru台 eksploataciniu台 savybiu台 becink臈 hidraulin臈 alyva, gaminama pagal ypatinga台 becinke台 technologija台, uz虒tikrinanti daugumos mobiliu台ju台 darbo mas虒inu台 ir kitokiu台 i台renginiu台 is虒skirtine台 apsauga台 ir gera台 veikima台. Atsparui suirimui de虈l kars虒c虒io arba mechaninio sle虈gimo, ir padeda apsisaugoti nuo kenksmingu台 nuose虈du台, galinc虒iu台 sumaz虒inti ju虅su台 hidrauline虈s sistemos efektyvuma台, kaupimosi.

Alyva pasiz虒ymi ilgesne ASTM D943 TOST naudojimo trukme ir oksidaciniu stabilumu, kuris turi uz虒tikrinti maz虒iausiai 5000 valandu台 TOST naudojimo trukme台 bei聽puikiu atsparumu suirimui de虈l vandens arba kars虒c虒io poveikio.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路 Gamybin臈s ir pramonin臈s hidraulin臈s sistemos

Shell Tellus S3 M tinka 寞vairioms gamyboje ir pramon臈je naudojamoms hidraulin臈ms sistemoms.

路 Sunki懦 darbo r臈啪im懦 hidraulin臈s sistemos

De虈l savo ilgaamz虒is虒kumo Shell Tellus S3 M skysc虒iai gali ypac虒 tikti sunkiais darbo rez虒imais (pvz., dideliu台 apkrovu台 ar temperatu虅ru台 sa台lygomis) eksploatuojamiems i台renginiams arba ten, kur reikalinga ilgesne虈 alyvos naudojimo trukme虈 (pvz., toli聽esanc虒iose arba sunkiai pasiekiamose vietove虈se).

路聽Laivu台 ir mobiliu台ju台 darbo mas虒inu台 hidrauline虈s sistemos

Shell Tellus S3 M skysc虒iai tinka naudoti laivuose ir mobiliosiose darbo mas虒inose, kur rekomenduojama naudoti ISO HM tipo hidraulinius skysc虒ius.

路 Ma啪as toksi拧kumas aplinkai

Shell Tellus S3 M pasiz虒ymi maz虒esniu poveikiu aplinkai jam nuteke虈jus arba atsitiktinai is虒sipylus, negu i台prastiniai hidrauliniai skysc虒iai cinko pagrindu. Tai pasiekta naudojant becinke台 pries虒dilimine台 technologija台 ir maz虒o sieringumo bazines alyvas. Shell Tellus S3 M skystis klasifikuojamas kaip 鈥瀗ekenksmingas鈥 ge虈lavandeniams ir ju虅riniams bestuburiams gyvu虅nams, kai bandymas atliekamas su vandenyje esanc虒iomis frakcijomis (WAF) pagal OECD ir EPA bandymu台 rekomendacijas.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽DIN 51524-2 (HLP alyvos);

路聽ASTM 6158 (HM mineralin臈s alyvos).

Suderinamumas ir mais虒umas

Shell Tellus S3 M skysc虒iai tinka daugumai hidrauliniu台 siurbliu台.

Shell Tellus S3 M skysc虒iai suderinami su dauguma kitu台 hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu. Tac虒iau hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu negalima mais虒yti su kitokiu台 tipu台 skysc虒iais (pvz., aplinka台 tausojanc虒iais arba nedegiais skysc虒iais).

Shell Tellus S3 M skysc虒iai suderinami su sandarinimo medz虒iagomis ir daz虒ais, kurie paprastai nurodomi naudoti su mineraline虈mis alyvomis.

Stingimo temperatu虅ra: -33掳C.