Shell Omala S4 WE 68 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Omala S4 WE 68

Shell Omala S4 WE 68

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧238,76
Kaina su nuolaida
鈧238,76
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Tivela S 68.

Shell Omala S4 WE yra paz虒angios sude虈ties sintetine虈 alyva sunkiais rez虒imais dirbanc虒ioms pramonine虈ms sliekine虈ms pavaroms, sukomponuota is虒 specialiai parinktu台 polialkilenglikolio pagrindo baziniu台 skysc虒iu台 ir funkciniu台 priedu台. Ji uz虒tikrina ypac虒 gera台 tepima台 sunkiomis eksploatacijos sa台lygomis, o taip pat energijos ekonomija台, pasiz虒ymi ilga naudojimo trukme ir dideliu atsparumu mikropitingui.

Shell Omala S4 WE sukomponuota taip, kad pasiz虒yme虈tu台 puikiu oksidaciniu ir terminiu stabilumu, ilgesne naudojimo trukme ir atsparumu kenksmingu台 oksidacijos produktu台 susidarymui auks虒tu台 darbiniu台 temperatu虅ru台 sa台lygomis. Tai padeda palaikyti sistemos s虒vara台 visa台 ilga台 alyvos keitimo intervala台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Uz虒daros pramonine虈s sliekiniu台 pavaru台 sistemos Rekomenduojama naudoti pramonine虈se redukcine虈se sliekiniu台 pavaru台 sistemose, veikianc虒iose sunkiomis eksploatacijos sa台lygomis, pvz., esant didele虈ms apkrovoms, labai z虒emoms arba auks虒toms temperatu虅roms ir dideliems temperatu虅ros svyravimams.

路聽Prailgintos alyvos naudojimo trukme虈s sistemos
Shell Omala S4 WE ypac虒 rekomenduojama tam tikroms sistemoms, kurioms technine虈 priez虒iu虅ra atliekama retai arba jos yra sunkiai pasiekiamos (pvz. pasukimo pavaros ve虈jo turbinose).

路聽Kitos naudojimo sritys
Shell Omala S4 WE alyvos tinka guoliams ir kitoms dalims tepti cirkuliacinio ir tas虒komojo tepimo sistemose.

Shell Omala S4 WE alyvos nerekomenduojama naudoti komponentams, pagamintiems is虒 aliuminio ir aliuminio lydiniu台.

Sunkiai apkrautoms tiesiakrumple虈ms ir sraigtine虈ms pavaroms rekomenduojama naudoti Shell Omala 鈥濭X鈥 serijos alyvas.

Automobiline虈ms hipoidine虈ms pavaroms reikia naudoti atitinkama台 Shell Spirax alyva台.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽DIN 51517-3 (CLP);
路聽Pilnai aprobuota 鈥濨onfiglioli鈥.

Suderinamumas ir mais虒umas

路聽Suderinamumas su sandarikliais ir daz虒ais
Rekomenduojama naudoti auks虒tos kokybe虈s epoksidinius daz虒us, nes polialkilenglikoliai gali veikti tam tikrus i台prastus daz虒us. Shell Omala S4 WE pakankamai gerai suderinama su sandarinimo medz虒iagomis is虒 nitrilo ir vitono, nors geriau naudoti vitono sandariklius.

路聽Alyvos keitimas
Shell Omala S4 WE alyvos sude虈tyje yra polialkilenglikoliu台 ir ji nesuderinama su mineraline虈mis alyvomis ir dauguma kitokio聽
tipo sintetiniu台 tepimo alyvu台. Pereinant nuo tokiu台 produktu台 prie Shell Omala S4 WE, bu虅tina atlikti tam tikrus veiksmus.

Sistema台 reikia praplauti minimaliu Shell Omala S4 WE kiekiu, paleidus ja台 be apkrovos ir po to is虒leisti alyva台 kol ji dar s虒ilta. Geriausia bu虅tu台 pakeisti ir sandariklius, kuriuos veike虈 mineraline虈s alyvos. Po keliu台 naudojimo dienu台 patikrinti alyva台. I台sitikinti, kad alyvos sistemos yra s虒varios ir neuz虒siters虒usios pas虒aline虈mis medz虒iagomis.

Shell Omala S4 WE nesimais虒o su kai kuriais kitais polialkilenglikoliais, tode虈l papildant alyvos lygi台 reikia bu虅ti atidz虒iam. Tokio sumais虒ymo geriausia bu虅tu台 is虒vengti tiesiog is虒leidz虒iant alyva台 ir uz虒pildant is虒 naujo.

Stingimo temperatu虅ra: -54 掳C.

Pakaitalai:
Agip Blasia S
Aral Degol GS
BP Enersynth SG-XP
Brugarolas Beslux Sincart
Kluber Klubersynth GH6
Mobil Glygoyle