Pakalpojuma noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šis dokuments ir pirkuma un pārdošanas līgums (turpmāk - Līgums) starp UAB "Teptonas" (turpmāk - Pārdevējs) un pircēju (turpmāk - Pircējs), kas nosaka kopīgas savstarpējas tiesības, pienākumus un atbildību, pērkot preces interneta veikals "www.geritepalai.lt" (turpmāk - Veikals).
1.2. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas, pirkuma solī "Pasūtījums", pircējs iepazīstas ar noteikumiem un apstiprina to, atzīmējot rūtiņu "Esmu izlasījis un piekrītu e- Veikala noteikumi un atgriešanas tiesības”. Pircējam netiek dota iespēja izpildīt pasūtījumu, ja Pircējs nav iepazinies ar noteikumiem un tiem piekrīt.
1.3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkāda informācija saistībā ar Veikalā reģistrētajiem personas datiem (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un cita e-veikala reģistrācijas formā norādītā informācija) tiek vākta, lai:
2.1.1. Apstrādājiet klientu pasūtījumus precēm vai pakalpojumiem.
2.1.2. Atrisiniet problēmas, kas saistītas ar preču noformēšanu vai piegādi.
2.1.3. Pildīt citas līgumsaistības.
2.2. Pārvaldot un aizsargājot Pircēja personas datus, UAB „Teptonas” īsteno organizatoriskus un tehniskos pasākumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.
2.3. Pircēja personas dati tiek glabāti 2 (divus) gadus pēc Pircēja pēdējās pieslēgšanas sistēmai. Datu glabāšanas termiņa beigās Pircēja personas dati tiek iznīcināti.
2.4. Veikala atcelšanas gadījumā visi savāktie lietotāja dati tiek neatgriezeniski iznīcināti.
2.5. Ja Pircējs abonēja Veikala jaunumu saņemšanu e-pastā, viņš var to atcelt, paziņojot par to kādam no norādītajiem kontaktiem.
2.6 Plašāku informāciju par personas datu aizsardzību varat atrast šajā lapā sadaļā "Privātuma politika".

3. Līguma noslēgšanas brīdis

3.1. Puses vienojas, ka Līgums par konkrētām precēm uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad Pārdevējs uz viņa norādīto e-pasta adresi nosūta Pircējam e-pastu, kurā apliecina, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. un pasūtītās preces tiks nosūtītas Pircējam vai arī pircējs pats izņems preces no noliktavas. No šī brīža Pircējs apņemas pieņemt Veikalā pasūtītās un piegādātās preces un samaksāt par tām norunāto summu, ja tā vēl nav samaksāta. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tikai attiecībā uz tām precēm, kuras ir norādītas Pārdevēja Pircējam nosūtītajā apstiprinājumā par turpmāko preču nosūtīšanu. Puses vienojas, ka Pušu attiecības, kas izriet no šāda Līguma, ciktāl tas attiecas uz pasūtītajām precēm, regulē šie Noteikumi.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces Veikalā šo Noteikumu un Veikala noteiktajā kārtībā.
4.2. Pircējam ir tiesības anulēt ar Veikalu noslēgto Līgumu, par to brīdinot Pārdevēju pa e-pastu. pa e-pastu uz info@geritepalai.lt, rakstot atgriešanas iemeslu vai aizpildot atgriešanas veidlapu ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, izņemot gadījumus, ja līgums noslēgts par:
4.2.1. audiovizuālie darbi un fonogrammas uz jebkādiem video vai audio nesējiem, datorprogrammu piegāde un Pircējs (lietotājs) ir pārkāpis iepakojuma aizsardzību.
4.2.2. avīžu, žurnālu vai citu periodisko izdevumu piegāde.
4.2.3. dalība spēlēs un loterijās.
4.3. Noteikumu 4.2. 1. punktā paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Ekonomikas ministra 2001. gada dekrētu. 17. augusts ar rīkojumu Nr. 258 apstiprināto "Preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu, ja līgumus slēdz, izmantojot sakaru līdzekļus".
4.4. Noteikumu 4.2. 1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bijusi bojāta, bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī nav tikusi lietota.

5. Pircēja pienākumi

5.1. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm un tās jāpieņem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
5.2. Pircējs apņemas nodrošināt pieslēgšanās datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka neviena trešā persona neizmantos pieteikšanās datus Pakalpojumu saņemšanai un/vai preču pasūtīšanai vai iegādei no Pārdevēja. Pircējs ir atbildīgs par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās veiktas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus. Visi pienākumi un atbildība, kas izriet no vai ir saistītas ar trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, gulstas uz Pircēju. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.
5.3. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, viņam tie ir jāatjaunina.
5.4. Pircējs, izmantojot Veikalu, apņemas ievērot un nepārkāpt noteiktās uzvedības un morāles normas, nepārkāpt trešo personu tiesības un likumīgās intereses, kā arī nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.
5.5. Pircējam reģistrācijas veidlapā jāsniedz pilnīga, pilnīga un pareiza informācija par sevi. Ja Pircējs reģistrācijas formā norāda neprecīzus, nepatiesus vai maldinošus datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja iespējas izmantot elektronisko veikalu.
5.6. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt preču piegādes vietu.
5.7. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai interneta veikalā www.geritepalai.lt pasūtījuma veikšanas laikā "Piezīmēs" norādīt citu personu, kura pieņems preces. Preces netiks nodotas citām personām, kuras šeit nav norādītas.

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt www.geritepalai.lt stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot elektronisko veikalu vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrācija.
6.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā, nebrīdinot Pircēju, pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, mainīt veikalu vai atsevišķas tā daļas, visu un jebkuru tā saturu. Pārdevējs saprot un piekrīt, ka Pārdevējs nekad nebūs atbildīgs par jebkādām negatīvām sekām, kas Pircējam radušās šādu darbību rezultātā.
6.3. Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā pārtraukt www.geritepalai.lt elektroniskā veikala darbību, iepriekš nebrīdinot Pircēju.
6.4. Neskaidrību gadījumā par pasūtījumā sniegto informāciju Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruņa numuru ne vēlāk kā nākamajā darba dienā no pasūtījuma iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam anulēt pasūtījumu, ja Pārdevējs 3 (trīs) darba dienu laikā nesazinās ar Pircēju.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot Veikala www.teptonas.lt sniegtos pakalpojumus šajos Noteikumos un Veikalā noteiktajos apstākļos.
7.2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātuma tiesības uz viņa personīgo informāciju, kas norādīta Veikala reģistrācijas anketā, izņemot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.
7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi saskaņā ar Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.
7.4. Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas iespēju robežās piedāvāt analogu vai līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgāko preci, Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja maksājums jau ir veikts.

8. Preču atgriešana un apmaiņa

8.1. Pircēja iegādāto preču atgriešana tiek veikta saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu, 2001.g. 17. augusts Ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 258 "Par preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu apstiprināšanu, līgumus slēdzot, izmantojot sakaru līdzekļus", 2001.g. 29. jūnijs Ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra rīkojumu Nr. 217 "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu", izņemot gadījumus, kad līgums nav atceļams saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.
8.2. Lai atgrieztu preci(-es), pamatojoties uz Noteikumu 8.1. punktā, Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, informējot Pārdevēju pa kontaktu sadaļā norādītajiem saziņas līdzekļiem, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru. un atgriešanās iemesli.
8.3. Atgriežot preces pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, glītā iepakojumā;
8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
8.3.3. precei jābūt nelietotai, nezaudējot savu preces izskatu (nebojāta etiķete, nenorauta aizsargplēve u.tml.) (šis punkts neattiecas uz bojātas preces atgriešanu);
8.3.4. atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma un, ja tā tika izsniegta, jāatgriež arī garantijas talons;
8.3.5. atgriežot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.
8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3. pantā noteikta preču atgriešanas kārtība.
8.5. Atgriežot nepareizu un/vai nekvalitatīvu preci, Pārdevējs apņemas šādas preces ņemt atpakaļ un aizstāt ar līdzīgām, piemērotām precēm.
8.6. Gadījumā, ja Pārdevēja rīcībā nav nomaiņai piemērotu preču (8.5.punkta gadījumā), Pircējam tiek atgriezta samaksātā summa, neieskaitot piegādes izmaksas, izņemot 8.5.punktā norādītos gadījumus.
8.7. Nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta uz maksātāja bankas kontu vai atgriezta skaidrā naudā.
8.8. Visos gadījumos, atgriežot preci, Pircējs par saviem līdzekļiem preci piegādā Pārdevēja birojā.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, pircējam pieteikumā jānorāda, kā viņš vēlas saņemt preces:
9.1.1. ja izvēlaties preces Pircējam piegādāt ar kurjeru, jāievada pareiza piegādes adrese;
9.1.2. pēc pasta pakalpojuma izvēles obligāti jānorāda, kurā nodaļā Pircējs vēlas saņemt pasūtītās preces. Ja Pircējs nenorādīs vēlamo pasta nodaļu, pasūtījums tiks nosūtīts uz tuvāko pasta nodaļu, ņemot vērā Pircēja veidlapā norādīto dzīvesvietas adresi;
9.1.3 ja izvēlaties preces izņemt GeriTepalai noliktavā vai pēc plkst.17:00. vai nedēļas nogalē Pircējam jāsazinās ar veikalu GeriTepalai norādītajos kontaktos par saņemšanas laiku. Ja Pircējs nesazinās ar veikalu, viņš piekrīt, ka ar viņu sazināsies atbildīgā persona no GeriTepalai komandas, izmantojot pasūtījuma veikšanas laikā norādītos kontaktus.
9.2. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai interneta veikalā www.geritepalai.lt pasūtījuma veikšanas laikā "Piezīmēs" norādīt citu personu, kura pieņems preces. Gadījumā, ja viņš nevar personīgi saņemt preci un preces tika piegādātas uz Pircēja norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preces piegādi. nepareizai vienībai vai citas piegādes neatbilstības. Personai, kura saņem preces, ir jāiesniedz pasūtījuma apstiprinājuma veidlapa tālruņa ekrānā vai papīra versija.
9.3. Ja pasūtītā prece ir noliktavā, pasūtījums tiks piegādāts 1-2 dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.
9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt preces pircējam saskaņā ar veikala aprakstos norādītajiem termiņiem. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav nepieciešamo preču, un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Pircējs piekrīt, ka neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu gadījumā preču piegādes termiņš var atšķirties no preču aprakstos norādītajiem termiņiem vai Pircēja un Pircēja apspriestā preces piegādes termiņa. Pārdevējs. Neparedzētu apstākļu gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes datumu un citus ar piegādi saistītus jautājumus. Pārdevējs nav atbildīgs par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos kurjera vainas dēļ. Tomēr Pārdevējs apņemas būt starpnieks starp kurjeru un Pircēju kavējuma jautājuma risināšanā.
9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai tiek piegādāta novēloti Pircēja vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
9.6. Preču piegādes laikā preces tiek nodotas Pircējam, nododot rēķinu - pavadzīmi (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas apzīmē sūtījuma piegādi - sūtījuma pieņemšanu.
9.7. Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Pēc tam, kad pircējs ir parakstījis rēķinu - pavadzīmi (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kas norāda sūtījuma piegādi - pieņemšanu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Pamanot, ka piegādātās pakas iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā - pavadzīmē (pavadzīmē) vai citā dokumentu, kas apzīmē piegādi - pakas pieņemšanu un, klātesot Pārdevēja vai viņa pārstāvja, sastāda brīvas formas pakas pārkāpuma aktu. Ja Pircējs iepriekš minētajā kārtībā nesaraksta brīvas formas iepakojuma pārkāpuma aktu, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādi pārkāpumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ vai radušies to rašanās brīdī.
9.8. Pārdevējam ir tiesības piemērot īpašas atlaides preču piegādes (transportēšanas) pakalpojuma maksai Pircējiem, kuri atbilst Pārdevēja Interneta veikala noteiktajiem nosacījumiem.
9.9. Preces var piegādāt uz ārvalstīm. Maksa par preču piegādes (transportēšanas) pakalpojumu, piegādājot preces ārpus Lietuvas, tiek noteikta saskaņā ar kurjera pakalpojuma cenrādi un tiek uzrādīta katrā gadījumā individuāli.